เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ลงทุนต้องได้อะไรบ้างในการซื้อกองทุนรวม
 
Copyright © 2002 . All Rights Reserved.
คำเตือน

ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ใน web site นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน web site นี้ ไปใช้เพื่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา