ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน website นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี จากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซด์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผู้จัดทำ มิได้ให้การรับรองและขอปฎิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซด์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซด์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม (Click เพื่อดูประกาศ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน Email : aimc@aimc.or.th, contact@aimc.or.th