เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ลงทุนต้องได้อะไรบ้างในการซื้อกองทุนรวม
 
ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ใน web site นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผู้จัดทำ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9586-7 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
Copyright © 2002 . All Rights Reserved.