คำถามยอดฮิต
หลักการในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมมีอย่างไร
อันดับแรก คือ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุนของตนเองก่อนว่าต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนนั้นๆ ได้มากน้อยแค่ไหน มีความนิยมชื่นชอบส่วนตัวในกองทุนรวมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือบริษัทจัดการใดบริษัทจัดการหนึ่งหรือไม่ มีข้อจำกัดด้านการลงทุนหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อนำมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกประเภทของกองทุนรวมที่จะลงทุนให้มีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนเอง

หลังจากนั้น จึงนำกองทุนรวมที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นมาพินิจพิเคราะห์ถึงผลการดำเนินงานในอดีตในช่วงระยะเวลาต่างๆ ที่ผ่านมาว่าสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนั้นในลักษณะใดบ้าง มากกว่าหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนรวมประเภทนั้นหรืออัตราผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบของกลุ่มกองทุนรวมประเภทนั้นอย่างไร แล้วจึงเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนในลักษณะที่ดีอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ผู้ลงทุนเห็นว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน

อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมต่างๆ มิได้เป็นหลักประกันว่ากองทุนรวมนั้นๆ จะให้ผลตอบแทนในอนาคตในลักษณะเดียวกันกับที่ผ่านมา เป็นเพียงแต่ข้อมูลสถิติให้ผู้ลงทุนได้นำไปใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาเท่านั้น เมื่อได้เลือกสรรกองทุนที่จะลงทุนได้แล้วผู้ลงทุนก็จัดสรรเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างตามที่กำหนด

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามที่ได้ลงทุนไว้ว่าให้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่ผู้ลงทุนได้มุ่งหมายไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากกองทุนรวมที่ได้ลงทุนไว้ไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่ผู้ลงทุนมุ่งหมายหรือหากในขณะลงทุนนั้นผู้ลงทุนมีลักษณะ คุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อจำกัดด้านการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนก็จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในกองทุนรวมเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิมตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่แรก ซึ่งจะเป็นวงจรเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้จบ