Upload ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าสู่ระบบ
Download ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนจากระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
 
Search by :    ค้นหาจากชื่อกองทุน   |    ค้นหาจากเงื่อนไขอื่นๆ   |    ค้นหาจากข้อมูลเก่า   

สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้หลายเงื่อนไขพร้อมๆกัน (หรือไม่ระบุเงื่อนไขเพื่อดูทั้งหมด)
ชื่อกองทุน:
ประเภทกองทุน:
ชื่อบริษัทจัดการ:
นโยบายการลงทุน:
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หน่วยลงทุน:
การจ่ายเงินปันผล:
ข้อมูล ณ วันที่ : เดือน ปี

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes