Upload ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าสู่ระบบ
Download ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนจากระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน
Market Shares Information

Asset Management Company
Number of
Funds
Total Net Asset (Baht)
2020-07-08
Mkt. Share
1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 78 42,144,346,279.27 1.25%
2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด 4 2,794,810,043.21 0.08%
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด 50 496,088,014,820.77 14.75%
4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 71 33,375,285,452.01 0.99%
5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด 19 17,457,624,108.29 0.52%
6. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด 17 35,810,181,913.35 1.06%
7. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 106 133,599,422,593.41 3.97%
8. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 28 22,757,455,024.57 0.68%
9. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 16 30,560,971,264.18 0.91%
10. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด 2 19,939,801.01 0.00%
11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 127 676,454,467,628.18 20.11%
12. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 151 701,271,453,180.24 20.85%
13. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 63 732,824,423,337.91 21.78%
14. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด 35 133,555,442,547.37 3.97%
15. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด 91 40,101,318,162.49 1.19%
16. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด 12 924,539,167.76 0.03%
17. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด 98 171,655,961,966.53 5.10%
18. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด 6 4,614,057,944.25 0.14%
19. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด 32 59,823,109,471.83 1.78%
Summary 1006 3,363,937,539,434.36 100.00%
Market Shares: Market Shares Information | Market Shares Information (General Funds)

Summation of Asset Size by Classification: Details | Summary | Summary (General Funds)
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9586-7 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes