Upload ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าสู่ระบบ
Download ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนจากระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุน
Market Shares Information

Asset Management Company
Number of
Funds
Total Net Asset (Baht)
2019-11-19
Mkt. Share
1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 82 53,674,655,548.73 1.17%
2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด 2 3,070,469,136.01 0.07%
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด 60 532,023,842,298.70 11.63%
4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด 6 1,564,809,591.68 0.03%
5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 72 388,134,961,449.69 8.48%
6. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด 16 34,875,201,619.59 0.76%
7. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 104 146,119,907,461.64 3.19%
8. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 28 27,658,139,900.86 0.60%
9. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 15 36,819,961,555.21 0.80%
10. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด 2 25,474,120.51 0.00%
11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 146 695,001,498,701.28 15.19%
12. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 71 335,002,366,265.95 7.32%
13. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 155 422,802,116,858.51 9.24%
14. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 117 824,533,596,692.11 18.02%
15. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด 39 373,096,961,389.74 8.15%
16. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด 89 43,167,628,998.53 0.94%
17. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด 99 205,885,642,967.98 4.50%
18. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด 5 3,705,216,553.71 0.08%
19. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด 31 66,054,525,013.95 1.44%
Summary 1139 4,575,514,587,929.55 100.00%
Market Shares: Market Shares Information | Market Shares Information (General Funds)

Summation of Asset Size by Classification: Details | Summary | Summary (General Funds)
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes