ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2
MFC International Emerging 10 Fund Series 2 (I-Emerging 10S2)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 30 มีนาคม 2554
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 282.18 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม(ตราสารหนี้,ตราสารทุน)
  • ตราสารทุน
    ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
  • ตราสารหนี้
    ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
  - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน
วิธีการคำนวน Global Exposure Limit: แบบ Commiment Approach
  - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

อายุโครงการในช่วง 1 ปีแรก กองทุนจะเลิกโครงการเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 113 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 113 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด 

ภายหลังจากอายุโครงการเกิน 1 ปี เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 111 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 111 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 110 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 29 มีนาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับอัตราผลตอบแทนของ MSCI EM Net Total Return USD Index  ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0?-2470?-3200?-1 โทรสาร 0?-2470?-1996?-7


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :บริษัทจัดการจะจัดให้มีการดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทํารายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทําการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดกองทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว7.4.2 กรณีปกติ :บริษัทจัดการจะจัดให้มีการดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สนับสนุนในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนที่ส่งถึงบริษัทจัดการหลังจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคำสั่งขายคืนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งต่อไป

(2) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน

ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(4) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ และบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งขายคืนทางโทรสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้

(8) สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ การดำเนินการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นผู้ดำเนินการแทนได้

(9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัท จัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ 11 "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง www.mfcfund.com(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กรอกข้อมูลใน "ใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ด้วยตนเอง และ ขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (Direct debit) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และเซ็นชื่อตามแบบที่ให้ไว้กับธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับผู้ถือหน่วยและเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการ Direct Debit นั้น ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ

(2) เมื่อบริษัทจัดการได้รับข้อมูลทั้งหมดในข้อ (1) และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถือหน่วยได้ให้ไว้

(3) รหัสผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ซึ่งผู้ถือหน่วยเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และดำเนินการทำรายการด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการทำรายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย หรือจำนวนบาทโดยต้อง มีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนตามที่กองทุนกำหนด

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง มี 3 กรณีคือ

1. หากคำสั่งขายคืนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนโดยต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า ก่อน 1 วันทำการ จะถือว่าการขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. หากคำสั่งขายคืนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการหลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทำการ จะถือว่าการสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการถัดไป

3. หากคำสั่งขายคืนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการในวันหยุดราชการจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการถัดไป

โดยกรณี 2 และ 3 บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้นเงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านระบบ MFC Smart Trade(1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(2) เมื่อผู้สั่งส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากระบบเกิดความขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดดำเนินการใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่หยุดดำเนินการ

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกสัปดาห์
  1. รับซื้อคืนอัตโนมัติ เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน
2. รับซื้อคืนทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ในปีที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บในช่วงแรก โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บในช่วงแรก โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ 13.3 “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 ฉบับ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 “เงื่อนไขในการออกและการส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ”
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน ทั้งนี้ หากเลิกกองทุนภายในปีแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็มปี โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี :

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน* ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายสัปดาห์ โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือนค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รายปี :

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนในส่วนของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เนื่องจากผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามแนวปฏิบัติทั่วไปของธนาคารต่างประเทศโดยคำนวณเป็นรายสัปดาห์โดยใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นฐานในการคำนวณโดยค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุน และค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของกองทุน จะคิดตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ โดยค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ไม่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย ประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.5.2 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย


(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com


(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการจะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้


(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com


(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2(2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 35.93%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 58.01%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 4.92%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 1.14%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.11 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
1. SCHWAB EMERGING MARKETS EQUI -SCHEUS (SCHEUS) 27.03%
2. ISHARES MSCI EMERGING MKT IN (EEMF) 18.54%
3. ISHA MSCI EMERG MKT MIN VOL (EEMVUS) 9.94%
4. ISHARES CORE MSCI EMERGING -IEMGUS (IEMGUS) 9.00%
5. ISHARES MSCI EMERGING MARKET -EEMAUS (EEMAUS) 7.29%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 40.12 6.9789 --0.01% 6.9790 6.9789

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes