ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4
KAsset Global Fixed Income 4 Fund (KGF4)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 28 ธันวาคม 2548
เงินทุนจดทะเบียน: 4,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 4,000.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
  - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน
วิธีการคำนวน Global Exposure Limit: แบบ Commiment Approach
  - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้


อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ผู้สอบบัญชี : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
ผู้จัดการกองทุนรวม : น.ส. กันตยา พสุหิรัญนิกร
นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2544-3831


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียด ความจำนงและวันทำการซื้อขายที่ต้องการให้บริษัทจัดการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยื่นต่อบริษัทจัดการการสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือตามกฎหมายอื่นใด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะระงับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลและการส่งมอบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการร้องขอนั้น7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งการขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุนบริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกสัปดาห์
  สำนักงานประกันสังคมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.35 หรือ 0.3745 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 หรือ 0.0535 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กันยายน 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.24%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 96.65%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 3.12%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 189.02 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กันยายน 2019
1. JP Morgan Chase Bank, N.A. (FCDJPMUSKGF4) 91.87%
2. Siam Commercial Bank Plc. (SAVSCB) 5.98%
3. BROADCOM INC. (USU1109MAD84) 0.14%
4. JP Morgan Chase Bank, N.A. (FCDIRSUS) 0.12%
5. BROADCOM INC. (USU1109MAE67) 0.10%


การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 รวม
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีปัจจุบัน
วันที่ขึ้น XD
- -
วันที่จ่ายเงินปันผล
- -
จำนวนเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
- 0.00
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีก่อนหน้า 1 ปี
จำนวนเงินปันผลรวม (บาทต่อหน่วย)
0.25 0.25

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes