ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1
MFC International US Trigger Series 1 Fund (I-USS1)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 21 กุมภาพันธ์ 2560
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 106.59 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน,หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs,ตราสารหนี้,ตราสารทุน)
 • ตราสารทุน
  ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 • ตราสารหนี้
  ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs
  ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
  ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในช่วงอายุโครงการ 5 เดือนแรก
(ก) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ
(ข) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด
ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(2) ภายหลังจากอายุโครงการเกิน 5 เดือน
(ก) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.55 บาท ขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ
(ข) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.55 บาท ขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด
ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มกราคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ 

1) S&P500 Total Return Index (SPXT Index)  ประมาณ 80% และ 

2) อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 20% 

โดยคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ลงทุน เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111 
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ผู้จัดการกองทุนรวม : นาย ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0?-2470?-3200-?1 โทรสาร 0-?2470?-1996-?7


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีการดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทํารายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทําการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดกองทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
7.4.2 กรณีปกติ 7.4.2.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรก หลังจากวันที่กองทุนไม่สามารถเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ ตามข้อผูกพันข้อ 22.1.1 ได้ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (2) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืน แล้วนำใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ยื่นที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ดำเนินการออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีจองซื้อกองทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะนำเงินค่าขายคืนไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” (7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12 "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9 “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” (11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง www.mfcfund.com (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) จะต้องกรอกข้อมูลใน "ใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง และขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (Direct debit) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกข้อมูลใน "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" และเซ็นต์ชื่อตามแบบที่ให้ไว้กับธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับผู้ถือหน่วยและเลขที่บัญชีที่ขอใช้บริการ Direct Debit นั้น ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ (2) เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารทั้งหมด และได้รับผลการตอบรับจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ถือหน่วยได้ให้ไว้ (3) รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ระบุเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และดำเนินการทำรายการด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการทำรายการโดยใช้ User ID และ Password ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ MFC Smart Trade Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ของบริษัทจัดการได้ (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยต้องมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนตามที่กองทุนกำหนด (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 3 กรณี ดังนี้ 1. หากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2. หากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการหลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป 3. หากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งถึงบริษัทจัดการในวันหยุดราชการ บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนดังกล่าวเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป โดยกรณีข้อ 2. และ 3. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น เงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบ MFC Smart Trade (1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : เมื่อเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7.4.1 “กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ” 

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 13.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน ข้อ 13.3 “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน ทั้งนี้ หากเลิกกองทุนภายใน 5 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็ม 5 เดือน โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือนค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รายปี :

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนในส่วนของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เนื่องจากผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามแนวปฏิบัติทั่วไปของธนาคารต่างประเทศโดยคำนวณเป็นรายวัน ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายตามที่เรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชี และการโอนหลักทรัพย์ของกองทุน และค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของกองทุน จะคิดตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุน ที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย ประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว15.5.2 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการจะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2(2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 15.06%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 76.79%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 7.14%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 1.01%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.03 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
1. SPDR DJIA TRUST (2140863F) 15.10%
2. VANGUARD LARGE-CAP ETF (2353661F) 15.04%
3. ISHARES S&P 500 INDEX FUND (IVVF) 14.63%
4. NASDAQ-100 TRUST SERIES 1 -QQQQF (QQQQF) 10.28%
5. POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA - SPLVUS (SPLVUS) 9.50%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes