ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
MFC International Gold Retirement Fund (I-GOLDRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 12 พฤษภาคม 2553
เงินทุนจดทะเบียน: 2,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 7.06 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ทรัพย์สินทางเลือก(ทองคำ)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมฟีดเดอร์
  ชื่อกองทุนหลัก : SPDR Gold Trust
  กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ฮ่องกง
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 30 เมษายน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 199  อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ผู้จัดการกองทุนรวม : นาย วิภพ เฉลียวจิตติกุล
นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199  อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-?2470-?3200-?1 โทรสาร 0-?2470?-1996-?7<


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  โดยที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประสงค์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันลงทุนครั้งแรก และขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นตกเป็นคนทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการตระหนักถึงความต้องการสภาพคล่องของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งอาจมีขึ้นได้ในอนาคต บริษัทจัดการจึงกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนวันและเวลาทำการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 500.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี

ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก


ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน


บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยปฏิบัติตามข้อ 15.5 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ  (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก... ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  


ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี

กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  


บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยปฏิบัติตามข้อ 15.5 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก... ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  


 


กรณีการโอนย้ายหน่วยลงทุน  


บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนของกองทุนเปิดนี้ของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันกรมสรรพากรถือว่าการหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากเงินที่ส่งมอบกันจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนบางส่วนเป็นการผิดเงื่อนไขการลงทุนตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่างหากตั้งแต่เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหรือคำสั่งขายคืน และเพื่อความสะดวกและชัดเจนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก... ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนของกองทุนเปิดนี้ของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อ 15.5 โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก... ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 


 


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อ 1 ฉบับ


ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.872 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ โดยค่าธรรมเนียมนี้ จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน


ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี :


ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ โดยค่าธรรมเนียมนี้ จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน


 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รายปี (ถ้ามี) :


ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในส่วนของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เนื่องจากผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามแนวปฏิบัติทั่วไปของธนาคารต่างประเทศโดยคำนวณเป็นวันโดยใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นฐานในการคำนวณโดยค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชี


และการโอนหลักทรัพย์ของกองทุน และค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของกองทุน จะคิดตามที่จ่ายจริง


ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน*ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ โดยค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน


ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ไม่เรียกเก็บจากกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย (ถ้ามี) ไม่เรียกเก็บจากกองทุนรวม


ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย ประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.5.2 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการจะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2(2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 87.84%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 10.93%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 1.23%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 0.06 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
1. SPDR GOLD TRUST (B3B85M0F) 87.74%
2. KASIKORNBANK PLC. (TFB) 10.92%
3. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FW12156590) 0.44%
4. SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW6000482) 0.24%
5. SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW6256356) 0.17%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes