ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
Phillip Long Term Equity Fund (P-LTF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 26 มิถุนายน 2550
เงินทุนจดทะเบียน: 500.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 5.92 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /

วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนี้ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้


(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน


(2) ต้องคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีการจัดทำโดยใช้ผลตอบแทนรวม


(3) มีการกำหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม


(4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้


(5) มีวิธีการคำนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ


ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด
  อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040 www.phillip-asset.co.th
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช
ผู้จัดการกองทุนรวม : นาย ปรเวช โอฬารริกสุภัค
นายทะเบียนกองทุน : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร 0-2283-1298
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14,18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8852
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โทร. 0-2724-5296
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

 7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/รือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)นั้นแล้ว

(2) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดามอัตราที่กำหนดไว้ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์


กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
7.4.2
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

(1)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

(2)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญ แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

(3)
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่กำหนดไว้และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

7.4.3
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

7.4.3.1 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

7.4.3.2 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

7.4.4
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-Bank)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 . ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ... มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงแรก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงแรก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี

- กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: - ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0696 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว
15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น


(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้


(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว


(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ
15.5.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2020
  หุ้น (รหัส 101-102) 84.10%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 15.90%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.47 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2020
1. SCBT (CL_P-LTF2) 9.02%
2. UOB (SAUOB_P-LTF) 6.90%
3. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) 5.21%
4. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 5.15%
5. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) 4.91%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 235.25 16.6580 +0.03% 16.6581 16.6580

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes