ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
K LIFESTYLE FUND 2520 (K-2520)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 24 พฤษภาคม 2550
เงินทุนจดทะเบียน: 5,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 184.96 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน,หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs,ตราสารหนี้,ตราสารทุน)
 • ตราสารทุน
  กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 45.00% ของ NAV
 • ตราสารหนี้
  ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs
  กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ REITs ไม่เกิน 20.00% ของ NAV
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
  กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เกิน 20.00% ของ NAV
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
  - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน
วิธีการคำนวน Global Exposure Limit: แบบ Commiment Approach
  - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
  - กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 25.00% ของ NAV
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 30 เมษายน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน บริษัทจึงจะปรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ปี โดยในการปรับเปลี่ยนการคำนวณเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานนั้น จะปรับสัดส่วนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
 


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ผู้สอบบัญชี : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ผู้จัดการกองทุนรวม : น.ส. ภารดี มุณีสิทธิ์
นายทะเบียนกองทุน : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2470 1122 และ 0 2470 1199
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีการรับซื้อหน่วยลงทุนโดยปกติ

(1) บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(2) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ(3) เอทีเอ็ม (ATM)

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) อินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(6) โทรสาร

บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความจำนงที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มระบุความจำนงดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจำนงที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรับและผูกพันการทำรายการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการดำเนินการตามคำสั่งขายคืนที่ได้รับทางโทรสารแล้ว

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เนื่องจากค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกันไปตามช่วงอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีกองทุนตามลำดับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่นานที่สุดก่อนตามเกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out) ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ แล้ว

7.4.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

นอกเหนือไปจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยปกติแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผู้ถือหน่วยที่แสดงความประสงค์จะให้บริษัทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 2 ครั้ง และมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจาก

1. มูลค่าเงินลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นมูลค่าที่คำนวณโดยใช้จำนวนหน่วยลงทุนที่สุทธิจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นแล้ว หรือ

2. มูลค่าเงินลงทุนในวันทำการที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่จะได้รับเงินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่า 500 บาทสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวนั้น

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด

7.4.3. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชำระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.4.4. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 น. และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 500.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น โดยทำให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ


ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยกองทุนรวมปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงการรับซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันไปตามช่วงระยะการถือครองหน่วยลงทุน โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out) โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าสั่งซื้อและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ แล้ว

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น โดยทำให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยลงทุนในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าวันประกาศใช้


ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่คิด ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยกองทุนรวมปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: -
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 หรือ 1.07 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมปลายทางกำหนด เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 หรือ 0.107 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยค่าธรรมเนียมนี้ได้รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 หรือ 0.1338 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 และ 15.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

15.5.1 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
 


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 32.48%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 29.32%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.01%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 1.48%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 36.71%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -1.35 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2019
1. MINISTRY OF FINANCE (LB226A) 7.41%
2. MINISTRY OF FINANCE (ILB217A) 4.39%
3. MINISTRY OF FINANCE (LB22DA) 3.88%
4. MINISTRY OF FINANCE (LB21DA) 3.85%
5. THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED (TBEV223A) 3.16%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 360.52 19.5114 +0.00% 19.5115 19.4626

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes