ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์
Imperial Wealth Property and Loan Fund (IWPLF)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 22 พฤศจิกายน 2545
เงินทุนจดทะเบียน: 15,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 500.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ประเภทกองทุน: กองทุนปิด
นโยบายการลงทุน:
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มีข้อมูล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: ไม่ลงทุน
อายุโครงการ: ปี เดือน วัน/ สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 130-132 ชั้น 17 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (02) 650-8222 โทรสาร (02) 650-8364
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ไม่ระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: -
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: -
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: -
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: -
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทแจ้งจะให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศกรณีดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ได้
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
2.3.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน มิถุนายน 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 100.00%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -900.81 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน มิถุนายน 2019
1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ () 12,865.71%
2. TCCL (BETCL086) 2,087.05%
3. CITI (ABCITS01) 17.45%
4. CITI (SICTB002) 0.40%
5. อสังหาริมทรัพย์ () -1,364.32%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 13,481.06 23.2512 +0.00% 0.0000 0.0000

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes