ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 15 มีนาคม 2556
เงินทุนจดทะเบียน: 3,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 725.72 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
  - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน
วิธีการคำนวน Global Exposure Limit: แบบ Commiment Approach
  - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนรวามกลุ่มธุรกิจ : ENERG
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มกราคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คือ ผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0 – 2645 – 0080 โทรสาร 0 – 2645 – 0020


หรือบุคคลอื่น
ผู้จัดการกองทุนรวม : นาย ชนัต คงพัฒนสิริ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2680-1856-8
หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้าม
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เท่านั้น

(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ในราคาที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด) และในราคาที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป(2) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน จะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารประกอบอื่นใดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนและยื่นเอกสารทั้งหมดต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยไว้เป็นหลักฐาน(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด)ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชำระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื้อขาย และมูลค่าของตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ของวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของหน่วยของการซื้อขาย (CU)(4) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน อาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ได้ในระหว่างวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน(5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกาศกำหนด(6) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการรับซื้อคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อขอลดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้ เช่น การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั่วคราวในวันทำการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า7.4.2 การรับซื้อคืน (แลก) หน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืน (แลก) หน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ราคา และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป7.4.3 การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  ไม่ระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
- ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO)
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)”ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้


15.5.1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว


15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ


ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

 

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน มิถุนายน 2020
  หุ้น (รหัส 101-102) 97.20%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.07%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 2.74%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.07 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน มิถุนายน 2020
1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 33.04%
2. GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) 12.10%
3. PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) 11.54%
4. GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC) 6.53%
5. ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED (EA) 4.38%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 75.00 6.2500 --0.02% 6.2500 6.2500


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
  1. Interest Risk / Market Risk
  2. Credit Risk / Default Risk
  3. Purchasing Power Risk
  4. Liquidity Risk
  5. Event Risk
  6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9586-7 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes