ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
NAV Return
- ย้อนหลัง
- รายไตรมาส
- รายปี
Composite Return
- ย้อนหลัง
- รายไตรมาส
- รายปี
 
เลือกดูผลการดำเนินงานรายกองทุนรวม (NAV Return)
 เลือกดูรายการในแบบย้อนหลัง
 เลือกดูรายการในแบบไตรมาส
 เลือกดูรายการในแบบรายปี
เลือกดูผลการดำเนินงานรวมตามนโยบายการลงทุนของบริษัทจัดการ (Composite Return)
 เลือกดูรายการในแบบย้อนหลัง
 เลือกดูรายการในแบบไตรมาส
 เลือกดูรายการในแบบรายปี