ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
K GOLD RMF (KGDRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 28 ธันวาคม 2552
เงินทุนจดทะเบียน: 5,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 114.23 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ทรัพย์สินทางเลือก(ทองคำ)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
  ชื่อกองทุนหลัก : SPDR Gold Trust
  กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สิงคโปร์
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ตุลาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: อื่นๆ ( เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก )
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้






ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
  สำนักงานอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ผู้จัดการกองทุนรวม : น.ส. ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายทะเบียนกองทุน : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
  7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ





(2) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(3) เอทีเอ็ม (ATM)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(5) อินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(6) โทรสาร

บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความจำนงที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มระบุความจำนงดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจำนงที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรับและผูกพันการทำรายการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการดำเนินการตามคำสั่งขายคืนที่ได้รับทางโทรสารแล้ว

คำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่

1. มีอายุครบ 55 ปีและถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งทุพพลภาพ

ที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ได้ โดยยื่นคำขอใช้บริการขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.2. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

7.4.3. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนต่ำกว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อได้จากจำนวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนนั้น
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 14.30 น. และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 14.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นในวันทำการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: -
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 หรือ 1.6050 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 หรือ 0.1605 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทแจ้งจะให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศกรณีดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ได้
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย



ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน เมษายน 2018
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 96.13%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 3.28%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.59%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -3.04 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน เมษายน 2018
1. World Gold Trust Services (US78463V1070) 96.20%
2. BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL) 3.03%
3. Kasikorn Bank Plc. (CFX047806) 0.33%
4. Siam Commercial Bank Plc. (CFX047674) 0.33%
5. The Bank of New York Mellon SA/NV (FCDBONYUG) 0.24%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 4,101.49 11.0656 --0.01% 11.0657 11.0656

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes