ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอไอ
K Foreign Fixed Income 1 Year AI Fund (KFF1YAI)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 11 กรกฎาคม 2555
เงินทุนจดทะเบียน: 451.96 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 451.96 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: 1 ปี 0 เดือน0 วัน/ อายุโครงการ : ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่น ๆ : บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหรือเลิกกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2) จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 500 ล้านบาท หรือ
3) กรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: ไม่มีข้อมูล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ผู้สอบบัญชี : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2587 8080

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โด
นายทะเบียนกองทุน : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ อาคารสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2470 1976-83

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือกำไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.12 หลังกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.12 หลังกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในกำหนดอายุโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
15.5.1 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งหนี้
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes