ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
Good Corporate Governance Long Term Equity Fund (CG-LTF)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 27 ตุลาคม 2547
เงินทุนจดทะเบียน: 5,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 106.12 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /

มีอายุโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคู่มือภาษี – กองทุนหุ้นระยะยาว เท่านั้น จึงเป็น ผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยื่นขอยกเว้นภาษี

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุน มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน ตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 สิงหาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร (02) 786-2000 โทรสาร (02) 786-2370-74
www.uobam.co.th
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร (02) 786-2000 โทรสาร (02) 786-2370-74
w
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแ


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


7.4.1    การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน


7.4.2    มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน


- ไม่กำหนด -


7.4.3      ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
                                             หักด้วย   ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
                                             หักด้วย   ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(Back-end Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4    การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด


ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื่องโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด


นอกจากช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น


-     ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ

-     บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ

-     บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์


ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

ทุกวันทำการ  ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น ทั้งนี้ การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป


บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น


อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรือการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลรวมระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน กับส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)


ค่าธรรมเนียมการขาย             =       [ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
                                                    บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ]
                                                    คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลต่างระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กับส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน     =    [ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
                                                หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ]
                                                คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี

(1)    ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง


-   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 


-- ยกเว้น --


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   


-   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก


-- ยกเว้น --


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)


(2)   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น


-    ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 


-- ยกเว้น --


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   


-    ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก


-- ยกเว้น --


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)


(3)    ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง


-    ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 


-- ยกเว้น --


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

-     ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก


-- ยกเว้น --

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -ไม่มี- เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตรา 50 บาทต่อรายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -- ไม่มี --
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: •     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

      อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

•    ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee)

     เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ยกเว้น ตลอดระยะเวลาที่กองทุนมีสถานะเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนรวมได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.1   การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” นี้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะทำการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ


15.5.2   การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย


บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้


(1)   กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี


บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้  ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว


(1.1)    ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ


(1.2)    ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 


(2)   กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี


บริษัทจัดการจะกระทำเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  


(3)   กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย


บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2017
  หุ้น (รหัส 101-102) 92.34%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 7.66%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 230.50 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2017
1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 9.40%
2. UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (S/A - UOBT) 7.42%
3. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) 5.98%
4. PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTGC) 4.61%
5. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 3.98%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 8,459.10 50.9603 +0.00% 51.4700 50.9603


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
  1. Interest Risk / Market Risk
  2. Credit Risk / Default Risk
  3. Purchasing Power Risk
  4. Liquidity Risk
  5. Event Risk
  6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes