ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
SOLARIS FIXED INCOME RMF (S-FRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18 กรกฎาคม 2551
เงินทุนจดทะเบียน: 0.54 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 0.54 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน

คือ Thai BMA Government Bond Index = 50% และค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ = 50%


 


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้


 


อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้


 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
  ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330
ผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
นายทะเบียนกองทุน : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4864 โทรสาร 0-2683-1298
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น12 ถนนพระราม1 กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1120
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-2000


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 

7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในข้อ 7.7


ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่สั่งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไปบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี สำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื่อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะประกาศลงใน (www.solarisfunds.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6333 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ โดยต้องขายคืนเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com)2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที่ผู้ถือหน่วยตั้งขึ้นเองเพื่อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.solarisfunds.com) สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องขายคืนเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน (www.solarisfunds.com)ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน

โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในกรณีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่ง เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที่เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

1.1 บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย

ก. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ข. ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

1.2 แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

2. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี และไม่เกินอัตราที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

2.1 ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนหรือตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

3. กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการดำเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4. กรณีลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

4.1 ติดประกาศในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนหรือตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 20.70%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 79.30%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.00 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
1. BANK OF THAILAND (CB18302A) 62.64%
2. BAY (SA-RMF-BAY) 20.63%
3. BANK OF THAILAND (CB18426B) 16.68%
4. BAY (CA-RMF-BAY) 0.08%
5. TISCO Bank Public Company Limited (TISCO182A) 0.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.78 12.3478 +0.00% 12.3479 12.3478


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งหนี้
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes