ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์
Bualuang Global Health Care Fund (BCARE)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 29 สิงหาคม 2550
เงินทุนจดทะเบียน: 1,700.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 254.31 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนรวามกลุ่มธุรกิจ : HELTH
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 สิงหาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ผู้สอบบัญชี : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1784
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

16.2.1 บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ทุกวันทำการซื้อขาย

16.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ทุกวันทำการซื้อขาย

16.2.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น


บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้


ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนได้และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาทหรือในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน


สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น


ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งทางบริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เป็นระยะเวลาเดียวกันกันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน


เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายคืนจะเลือกทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้


บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้


บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด


ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบ
ATM ให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม


16.2.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น


บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้


ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน


สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น


ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน


เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์


บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด


ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

16.2.5 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น


บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 


(2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ


ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในตารางท้ายส่วนที่ 1 ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
• การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถส่งคำสั่งขายคืนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
• การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งคำสั่งขายคืนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดวันเวลารับคำสั่งขายคืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหากจะเรียกเก็บบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: -
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีขอมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ตุลาคม 2016
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 99.99%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 0.00%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.01%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 142.65 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ตุลาคม 2016
1. WGH (WGHCEPA) 97.40%
2. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD. (1601252605) 0.00%
3. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD. (1601600060) 0.00%
4. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD. (1601914195) 0.00%
5. TMB BANK PLC. (9063414) 0.00%


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
  1. Interest Risk / Market Risk
  2. Credit Risk / Default Risk
  3. Purchasing Power Risk
  4. Liquidity Risk
  5. Event Risk
  6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes