ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
TMB OIL Fund (TMBOIL)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 13 พฤษภาคม 2553
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 174.06 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ทรัพย์สินทางเลือก(น้ำมันดิบ)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
  ชื่อกองทุนหลัก : PowerShares DB Oil Fund
  กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 กรกฎาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM


ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

                                       

ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
สำนักงานเลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
ผู้จัดการกองทุนรวม : น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์
นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1822

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน


 


ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สั่งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น


 


บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป


7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


 


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้


 


ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ


 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1800 กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงินไม่รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 5,000,000 หน่วย(ห้าล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ


 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร  ทหารไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ โดยขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ


  


7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายคืนอัตโนมัติ  (Auto Investment Plan : AIP)


 


ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกันสามารถกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ


คำสั่งซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก


 


ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของนายทะเบียน


7.4.4) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ


 


บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม


 


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเวลาทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 


 


หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

 


อื่นๆโปรดระบุ :


 


(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด


 


(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.


 


(3)   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbam.com) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ


 


การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว


 


การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเวลา 15:30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ  วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 1.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)  ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)


ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท


ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

 


ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย


1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 1. ข้างต้นแล้ว
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


3. บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการและหากบริษัทจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้นั้นบริษัทจัดการจะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน


(2) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 96.13%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 3.87%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) -0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -2.97 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
1. PowerShares DB Oil Fund (DBO) 96.52%
2. Kasikornbank Plc. (KSAVING) 3.61%
3. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANK) 0.23%
4. Kasikornbank Plc. (SAKBUSD) 0.04%
5. JP Morgan (JPMUSD) 0.00%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes