ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 17 กรกฎาคม 2552
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 17.98 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
  ชื่อกองทุนหลัก : SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF)
  กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 30 มิถุนายน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: อื่นๆ ( - กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 บริหารงานแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management) - SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) บริหารงานแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index Tracking) )
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480 -1
ผู้สอบบัญชี : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
7 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 294-8504
โทรสาร. 02 294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามป
นายทะเบียนกองทุน : แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ. ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) บล. 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2,5,6 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ : 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการซื้อขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น.ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสารกรณีมีเหตุมีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต7.4.5 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน7.4.6 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้นในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งการขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุนบริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น7.4.7 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14.2 ส่วนข้อผูกพัน  หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ*


บริษัทจัดการอาจได้รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะนำเข้ากองทุนทั้งหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ


ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ*
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ


ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 2. ข้างต้นแล้ว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลง
กรณีที่สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน เมษายน 2018
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 98.71%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 1.91%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) -0.63%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.53 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน เมษายน 2018
1. State Street Bank and Trust Company (S&P 500 - SPY) 98.88%
2. KASIKORNBANK PLC. (Main A/C - S&P500) 1.56%
3. JPMorgan London (JPM-USD-S&P500) 0.36%
4. CIMB Thai Bank Public Company Limited (FX-TX.1085954) 0.00%
5. Western Asset U.S. Money Market (SBOM) fund (SBOM-USD-S&P500) 0.00%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes