ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์5
Krung Thai 8%Trigger Fund5 (KT-TRIGGER5)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 4 เมษายน 2555
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 426.72 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการ ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หากเกิดเหตุการณ์เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด
ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่บริษัทต้องยุติโครงการซึ่งเป็นไปที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (Krung Thai Smart Flexible Fund : KT-FLEX) หรือชื่ออื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและประเภทกองทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือนเป็นต้นไป โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: ไม่มีข้อมูล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820
ผู้สอบบัญชี : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ไ
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร : 0-2256-8717
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ โดยการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนลงทุนครั้งแรก ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

(1) ช่องทางในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
(1.1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(1.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

(3) การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้รับจากการทยอยคืนเงินต้นของ ตราสารหนี้ที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้จากการคืนเงินเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี และกองทุนต้องเลิกโครงการ บริษัทจัดการโดยผู้ชำระบัญชีจะส่งเงินที่ได้รับมาดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้ หรือกันส่วนเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะเปิดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ จนถึง 15.30 น.

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม คือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา รับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 18

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 10,000.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: (1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: (1) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 15.5.1 และ 15.5.2 เป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว


คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes