ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์5
Krung Thai 8%Trigger Fund5 (KT-TRIGGER5)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 4 เมษายน 2555
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 426.72 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการ ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หากเกิดเหตุการณ์เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด
ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่บริษัทต้องยุติโครงการซึ่งเป็นไปที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (Krung Thai Smart Flexible Fund : KT-FLEX) หรือชื่ออื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและประเภทกองทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือนเป็นต้นไป โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: ไม่มีข้อมูล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820
ผู้สอบบัญชี : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ไ
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร : 0-2256-8717
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ โดยการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนลงทุนครั้งแรก ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

(1) ช่องทางในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
(1.1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(1.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

(3) การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้รับจากการทยอยคืนเงินต้นของ ตราสารหนี้ที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้จากการคืนเงินเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี และกองทุนต้องเลิกโครงการ บริษัทจัดการโดยผู้ชำระบัญชีจะส่งเงินที่ได้รับมาดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้ หรือกันส่วนเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะเปิดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ จนถึง 15.30 น.

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม คือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา รับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 18

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 10,000.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: (1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: (1) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนส่วนแรก ณ วันจดทะเบียนกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี)
(2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนส่วนที่ 2 จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกถัดจากวันที่กองทุนมีอายุครบ 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 15.5.1 และ 15.5.2 เป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นผสม
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes