ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ
Tsunami Recovery Fund (TSRF)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 28 กุมภาพันธ์ 2548
เงินทุนจดทะเบียน: 3,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 350.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มีข้อมูล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมสึนามิ
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: 10 ปี เดือน วัน/ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายอายุโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การขยายอายุโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มีนาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-788-2000 โทรสาร. 02-788-4851


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการต่อไปนี้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติในช่วง 5 ปีแรกนับแต่เดือนที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
2. กำหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้
4. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ในตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถือครอง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งจำนวนเงินที่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
5. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง และไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายใต้ข้อ 18 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และข้อ 20 “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนและจำนวนเงินที่จะรับซื้อคืนในแต่ละปีร่วมกับคณะกรรมการการลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 27.3 "สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 15.2 "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ" ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในช่วงที่มีการลงทุน เมื่อกองทุนสามารถทำกำไรได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ในส่วนที่เกินจากกำไรเบื้องต้น 5% ของจำนวนเงินลงทุนในแต่ละบริษัท
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ผู้ดูแลผลประโยชน์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในช่วงที่มีการลงทุน เมื่อกองทุนสามารถทำกำไรได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ในส่วนที่เกินจากกำไรเบื้องต้น 5% ของจำนวนเงินลงทุนในแต่ละบริษัท
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: -
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา
3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้การเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นผสม
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes