ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ
Tsunami Recovery Fund (TSRF)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 28 กุมภาพันธ์ 2548
เงินทุนจดทะเบียน: 3,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 350.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มีข้อมูล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมสึนามิ
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: 10 ปี เดือน วัน/ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายอายุโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การขยายอายุโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มีนาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-788-2000 โทรสาร. 02-788-4851


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการต่อไปนี้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติในช่วง 5 ปีแรกนับแต่เดือนที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
2. กำหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้
4. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ในตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถือครอง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งจำนวนเงินที่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
5. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง และไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายใต้ข้อ 18 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และข้อ 20 “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนและจำนวนเงินที่จะรับซื้อคืนในแต่ละปีร่วมกับคณะกรรมการการลงทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 27.3 "สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 15.2 "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ" ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในช่วงที่มีการลงทุน เมื่อกองทุนสามารถทำกำไรได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ในส่วนที่เกินจากกำไรเบื้องต้น 5% ของจำนวนเงินลงทุนในแต่ละบริษัท
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ผู้ดูแลผลประโยชน์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในช่วงที่มีการลงทุน เมื่อกองทุนสามารถทำกำไรได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ในส่วนที่เกินจากกำไรเบื้องต้น 5% ของจำนวนเงินลงทุนในแต่ละบริษัท
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: -
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา
3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้การเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes