ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1
MFC International Fixed Income Fund 3 Months Series 1 (I-FIX3M1)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 26 มีนาคม 2562
เงินทุนจดทะเบียน: 807.28 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 807.28 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ปี 3 เดือน วัน/ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: ไม่มีข้อมูล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (Buy-And-Hold)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวโดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (buy&hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ **** ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ ภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทํารายการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทําการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น


อนึ่ง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผ้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว


*รายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน เป็นดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก(1)อันดับความน่าเชื่อถือผลตอบแทนของ

ตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ

(ต่อปี)สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ

(ต่อปี)


...
...
...
...
...
...

ประมาณการผลตอบแทนประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายหมายเหตุ:


(1) ข้อมูลผู้ออกตราสารต่างประเทศเป้าหมายตามแผนการลงทุน (สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ)

- *****************

- *****************

(2) ตราสารหนี้มีอายุคงเหลือประมาณ 3 เดือน (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ ***********) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ************************** หรือ ตราสารอื่นที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนจะมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ไม่ต่ำกว่า BBB-)

(3) ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

(5) กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

(6) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือ

ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ ในกรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอให้ออกสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0165 ต่อปีของมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติตามที่ได้ระบุในข้อ 7.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีข้างต้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้รวมค่าธรรมเนียมผู้รักษาทรัพย์สินต่างประเทศแล้ว
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  


(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน  


(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน ของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน พฤษภาคม 2019
  หุ้น (รหัส 101-102) 0.00%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 100.04%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) -0.04%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -0.37 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน พฤษภาคม 2019
1. BOC HK 1.92% 27/6/2019 -FDBOC049 (FDBOC049) 19.52%
2. Al Khaliji 2.95% 27/6/2019 -FDKCBK08 (FDKCBK08) 19.40%
3. ABC HK 2.93% 27/6/2019 -FDABC024 (FDABC024) 19.39%
4. CCB HK 0% 27/6/2019 -FDCCB039 (FDCCB039) 18.32%
5. UOB HK 1.87% 27/6/2019 -FDUOB003 (FDUOB003) 15.57%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes