ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund (TFPRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 3 ตุลาคม 2545
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 6.71 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 , โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชี : นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9โทรสาร 0-2645-0110
นายทะเบียนกองทุน : ทิสโก้ จำกัด, บลจ. อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7170
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษกแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ 0-2544-3842-3


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A
ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ยกเว้นกรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
5) ยกเว้น กรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโดยระบุว่าจะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นและจัดส่งให้บริษัทจัดการผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15
6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัท จัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16 ก. 3) ถึง 8)

ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ถือหน่วยที่
1. อายุครบ 55 ปีและถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งทุพพลภาพ
ที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ผู้ถือหน่วยประสงค์ได้ ต้องยื่นคำขอใช้บริการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16.2 ก 4) ถึง 8)

จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ฉ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)


บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย
1. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)


ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว


- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน PVD
รายละเอียดตาม ข้อ 32.11 ข้อกำหนดอื่นๆ


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  ไม่ระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล

บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD

ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน


 


ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล

บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)


 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD

ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล

 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


เมื่อบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้นทางกับกองทุนรวมปลายทางใดในจำนวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD
เมื่อบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้นทางกับกองทุนรวมปลายทางใดในจำนวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสำคัญหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหนึ่งเล่ม
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คำนวณได้เป็นรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่จ่ายจริง
1.2) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี้ชวนและค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์
1.3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์และค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆอันเนื่องเกี่ยวกับกองทุนรวม
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้อ 1.1) และ 1.2) บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป กองทุนรวมจะเป็นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD

ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน PVD ที่คำนวณได้เป็นรายวัน


ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


ในอัตราร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คำนวณได้เป็นรายวัน


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD

ในอัตราร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน PVD ที่คำนวณได้เป็นรายวัน


ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A


ในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คำนวณได้เป็นรายวัน


- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD

ในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน PVD ที่คำนวณได้เป็นรายวัน


ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีตามข้อ 23.2 หากมีความจำเป็น โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1.1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2016
  หุ้น (รหัส 101-102) 93.99%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 6.01%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -12.02 ล้านบาท


สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กรกฎาคม 2016
1. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) 9.16%
2. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) 8.02%
3. KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) 7.06%
4. CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPN) 6.99%
5. BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (BH) 5.97%
6. THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.- H.O.RUTCHAYOTHIN (SCB 111-2-45045-6) 5.64%
7. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 5.13%
8. BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) 4.88%
9. CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED (CPF) 4.61%
10. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) 4.40%


ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่
30 ธันวาคม 2547
ผลการดำเนินงานของกองทุน (%) ดัชนีมาตรฐาน
(benchmark-%)
ผลการดำเนินงานเฉลี่ยของกองทุนที่มีนโยบายเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.91 1.41 2.14
ย้อนหลัง 6 เดือน 5.03 1.49 3.48
ย้อนหลัง 1 ปี (2547) -0.08 -5.94 -0.65
ย้อนหลัง 3 ปี (2545) 0.00 10.20 18.82
นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน -0.08 -5.94 -0.65

หมายเหตุ
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารทุน คำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารแห่งหน คำนวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี TBDC Government Bond (Total Return Index) ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตลาดเงิน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 1,140.88 58.0523 +0.00% 58.0524 58.0523


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นผสม
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes