ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund (TFPRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 3 ตุลาคม 2545
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 6.71 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
ชนิดกองทุนรวม: ลงทุนโดยตรง
นโยบายการลงทุน: ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในต่างประเทศ :
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 , โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชีกองทุน : นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9โทรสาร 0-2645-0110
นายทะเบียนกองทุน : ทิสโก้ จำกัด, บลจ. อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7170
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษกแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ 0-2544-3842-3


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ยกเว้นกรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
5) ยกเว้น กรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโดยระบุว่าจะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นและจัดส่งให้บริษัทจัดการผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15
6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัท จัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16 ก. 3) ถึง 8)

ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ถือหน่วยที่
1. อายุครบ 55 ปีและถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งทุพพลภาพ
ที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ผู้ถือหน่วยประสงค์ได้ ต้องยื่นคำขอใช้บริการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 16.2 ก 4) ถึง 8)

จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ฉ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)


บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย
1. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)


ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 ก. 3) ถึง 8)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  ไม่ระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
เมื่อบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้นทางกับกองทุนรวมปลายทางใดในจำนวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสำคัญหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหนึ่งเล่ม
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่จ่ายจริง
1.2) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี้ชวนและค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์
1.3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์และค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆอันเนื่องเกี่ยวกับกองทุนรวม
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้อ 1.1) และ 1.2) บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป กองทุนรวมจะเป็นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ในอัตราร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ซึ่งในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีตามข้อ 23.2 หากมีความจำเป็น โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1.1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ตุลาคม 2015
  หุ้น (รหัส 101-102) 94.56%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 5.44%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 105.72 ล้านบาท


สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ตุลาคม 2015
1. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) 10.18%
2. CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPN) 7.13%
3. INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (INTUCH) 7.11%
4. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 6.94%
5. CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED (CK) 5.14%
6. BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED (BECL) 5.10%
7. PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) 4.93%
8. BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) 4.91%
9. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 4.82%
10. THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.- H.O.RUTCHAYOTHIN (SCB 111-2-45045-6) 4.74%


ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่
30 ธันวาคม 2547
ผลการดำเนินงานของกองทุน (%) ดัชนีมาตรฐาน
(benchmark-%)
ผลการดำเนินงานเฉลี่ยของกองทุนที่มีนโยบายเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม
ย้อนหลัง 3 เดือน 3.91 1.41 2.14
ย้อนหลัง 6 เดือน 5.03 1.49 3.48
ย้อนหลัง 1 ปี (2547) -0.08 -5.94 -0.65
ย้อนหลัง 3 ปี (2545) 0.00 10.20 18.82
นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน -0.08 -5.94 -0.65

หมายเหตุ
  • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารทุน คำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารแห่งหน คำนวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี TBDC Government Bond (Total Return Index) ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
  • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตลาดเงิน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 1,041.39 51.8199 --0.00% 51.8200 51.8199

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes