ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล
Krungsri Flexible Dividend Fund (KFFLEX-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 2 พฤษภาคม 2545
เงินทุนจดทะเบียน: 2,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 210.15 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มีข้อมูล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มกราคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
  16.2.1. บริษัทจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

16.2.2. ผู้สนับสนุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

16.2.3 วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และ/หรือหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อมให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และ/หรือหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อมให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา

ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  16.3.1. วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ หรือ ตามที่บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน (ถ้ามี) ภายในเวลา 15.30 น.

16.3.2. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้นำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากได้ โดยจะได้รับเงินในบัญชีเงินฝากภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์สำนักงานนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเฉพาะที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น

ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 2,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 200.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 200.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: ไม่มีข้อมูล
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคาขาย โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ รับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มีข้อมูล
(3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย

โดยบริษัทจัดการอาจจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: (4) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในกรณีเป็นการโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 27.3 (1) (ก)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: (5) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : (6) ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราร้อยละ 1.8081 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: (2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราร้อยละ 0.055 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: (3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี ในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200,000 บาท ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: (4) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทจัดการและที่ปรึกษาการลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: (5) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย -ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมใน 23.1 และ 23.2 ได้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมใน 23.1 และ 23.2 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2016
  หุ้น (รหัส 101-102) 82.59%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 5.44%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 2.20%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 9.77%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 2.11 ล้านบาท


สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2016
1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 4.98%
2. CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPN) 4.46%
3. ROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC COMPANY LIMITED (ROBINS) 4.39%
4. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 4.29%
5. BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) 4.28%
6. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) 4.27%
7. INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED (INTUCH) 4.10%
8. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) 4.06%
9. BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (BCH) 3.77%
10. MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) 3.40%


การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 รวม
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีปัจจุบัน
วันที่ขึ้น XD
5/09/59 -
วันที่จ่ายเงินปันผล
14/09/59 -
จำนวนเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
1.45 1.45
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีก่อนหน้า 1 ปี
จำนวนเงินปันผลรวม (บาทต่อหน่วย)
1.36 1.36

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2559

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 1,147.04 8.2748 +0.01% 8.2749 8.2748


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นผสม
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes