ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2
Kamrai Permpoon Open-ended Fund 2 (KPLUS2)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 29 ธันวาคม 2536
เงินทุนจดทะเบียน: 933.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 933.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มีข้อมูล
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 31 มกราคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้


อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
ผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง               กรุงเทพฯ 10310
โทรศ
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74


ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธพ. 191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2343-3000 และสำนักงานทั่วประเทศ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277  


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

7.6.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ /ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
( 1 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี้
    ( 2.1 ) กรณีระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ผู้ขายคืนสามารถระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนตั้งแต่ 500 หน่วยขึ้นไป เว้นแต่จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลือไม่ถึง 500 หน่วย ให้ทำการขายคืนได้ทั้งจำนวนตามจำนวนที่เหลืออยู่นั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคำสั่งขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
    ( 2.2 ) กรณีระบุเป็นจำนวนเงิน
ผู้ขายคืนสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยได้รับยกเว้นข้อจำกัดขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ขายคืนระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ( ถ้ามี ) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนไว้เป็นหลักฐาน
( 3 ) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12
( 4 ) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวัน ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
( 5 ) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
( 6 ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย ลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.3.1.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELE-BANK
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.6 หักบัญชี
ยังไม่เปิดให้บริการ

7.6.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ในเวลาทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งขายคืนตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ จะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2542 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจำนวนเงินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที่ได้รับชำระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 500.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
บริษัทจัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 10 บาทต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่ทำการโอน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรารายการละ 50 บาท ทั้งนี้เพื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนเปิด

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้


( 1 ) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง


ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน


( 2 ) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น


การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตาม (2) วรรคหนึ่งแล้ว


( 3 ) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
  หุ้น (รหัส 101-102) 90.75%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 9.25%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -6.20 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2018
1. UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (S/A - UOBT) 9.30%
2. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 8.74%
3. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) 7.48%
4. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) 6.77%
5. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) 5.58%


การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 รวม
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีปัจจุบัน
วันที่ขึ้น XD
9/04/61 9/03/61 -
วันที่จ่ายเงินปันผล
27/03/61 27/03/61 -
จำนวนเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
0.46 0.46 0.92
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีก่อนหน้า 1 ปี
จำนวนเงินปันผลรวม (บาทต่อหน่วย)
0.09 - 0.09


ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่
30 ธันวาคม 2547
ผลการดำเนินงานของกองทุน (%) ดัชนีมาตรฐาน
(benchmark-%)
ผลการดำเนินงานเฉลี่ยของกองทุนที่มีนโยบายเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม
ย้อนหลัง 3 เดือน 2.25 2.06 2.38
ย้อนหลัง 6 เดือน 5.27 1.65 4.03
ย้อนหลัง 1 ปี (2547) -4.16 -9.09 -1.90
ย้อนหลัง 3 ปี (2545) 30.21 17.32 26.32
นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน -4.16 -9.09 -1.90

หมายเหตุ
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารทุน คำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตราสารแห่งหน คำนวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี TBDC Government Bond (Total Return Index) ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
 • เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบสำหรับ กองทุนตลาดเงิน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท (ถ้ามี) ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561

ชื่อกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
(%)
ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท)
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2 127.05 7.8798 +0.00% 7.8799 7.8798


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Liquidity Risk
 5. Event Risk
 6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes