ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #8
TISCO China Trigger 8% Fund 8 (TISCOCT8)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 30 มกราคม 2556
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 499.94 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / 1) บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: ไม่มีข้อมูล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
 

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300

ผู้สอบบัญชี : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอ
นายทะเบียนกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 3 ชั้น 20-21 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
หรือผู้ดูแลรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :

7.4.1.1 จำนวนและกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด

จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขไนการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการแรกที่สามารถกระทำได้

7.4.1.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนและวันที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4.1.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใดและผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามข้อ 7.4.1.1 โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นราคาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว

(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทำการถัดจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนรวมตลาดเงินอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ที่มิใช่ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวนนั้น

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #8 เพื่อยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น ตามเงื่อนไขและกำหนดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติครั้งแรกในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดเห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคำสั่งขายคืนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนวันหรือยกเลิกการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน

4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือระบุจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

5) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน โดยการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญจะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์

ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดใน ข้อ 7.4 ก.2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ฉ.การหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อ
1) วันทำการซื้อขายตามที่ระบุในข้อ ก. เป็นวันหยุดทำการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม
2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับคำสั่งขายคืนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
  7.6.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :
เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน

7.6.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :
ตั้งแต่วันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณีหากเลิกกองทุนเพราะหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 13.3. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอน หน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสำคัญหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปีของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมแล้ว

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.08 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: - ไม่มี -
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: - ไม่มี -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 .ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1.1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
  1. Interest Risk / Market Risk
  2. Credit Risk / Default Risk
  3. Purchasing Power Risk
  4. Liquidity Risk
  5. Event Risk
  6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes