ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดธนชาตอำนวยทรัพย์ปันผล
Thanachart Amnuay Sab-Dividend Fund (T-ASD)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 26 ธันวาคม 2537
เงินทุนจดทะเบียน: 2,400.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 4,100.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม(ตราสารหนี้,ตราสารทุน)
  • ตราสารทุน
    ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
  • ตราสารหนี้
    ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
  - กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 79.00% ของ NAV
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 25 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน: ได้แก่
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กับผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total
Return of ThaiBMA Government Bond Index)
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
  ชั้น 5-7 อาคาร เอ็มบีเค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398 Website:http://www.thanachartfund.com
ผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
นายทะเบียนกองทุน : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2217-8000
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ชั้น 9 โซน C
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ 0-2544-3831 โทรสาร 0-2937-7749


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งแบบแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนและอัตโนมัติ
  (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร จะต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่ รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารด้วย

(3) ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป

7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตและผู้สั่งซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป

7.4.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

7.4.2.3.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

7.4.2.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และภายในกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้

1. เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน

1.1 ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" และ บริษัทจัดการ ได้อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น (ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" สามารถสมัครได้ที่หน้า homepage ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ)

1.2 ในการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ให้ครบถ้วน โดยรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่าน "thanachartfund online - กองทุนรวม" โดยใช้ login name และ password ของผู้ใช้บริการแล้ว จะถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วยตนเอง

1.3 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภายหลังเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ จะถือว่าการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มีผลในวันทำการรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป โดย บริษัทจัดการ จะใช้เวลาของระบบเป็นเกณฑ์ในการรับรายการดังกล่าว

1.4 ในการทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้ บริษัทจัดการ จะถือหลักฐานในการทำรายการตามที่ปรากฏ ในระบบรับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำรายการที่สมบูรณ์ โดยใบยืนยันการทำรายการที่สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้บริการ เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้นและไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

1.5 ในกรณีที่เกิดเหตุข้อผิดพลาดในการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

1.6 บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.2.3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

7.4.2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือ น้อยกว่า 100 หน่วย (เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นควรเป็นอย่างอื่น) หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนในคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดย บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน

(ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”

(ค) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น ผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

(5) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

(6) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(7) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันข้อมูล และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(8) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้า 15 วัน ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ ”การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

(3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฎในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี)

(4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

ทุกวันทำการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 .


อนึ่ง บริษัทจัดการได้ประกาศขยายเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคาขาย และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 53.50 บาท

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง หรือการกำหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 53.50 บาท  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่ได้แปลงสภาพจากกองทุนรวมออมสินอำนวยทรัพย์ โดยปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 16:30 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2543

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
- กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหรือหักกลบเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน

- กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหรือหักกลบโดยเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะเท่ากับค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุน ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.297 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
(1.3) เพิ่มค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(1.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
(2.1) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2017
  หุ้น (รหัส 101-102) 94.59%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.02%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 5.39%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ -18.33 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2017
1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 9.94%
2. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) 7.11%
3. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) 5.99%
4. The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB - S/A) 5.46%
5. THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) 4.04%

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes