ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดธนชาตอำนวยทรัพย์ปันผล
Thanachart Amnuay Sab-Dividend Fund (T-ASD)
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 26 ธันวาคม 2537
เงินทุนจดทะเบียน: 2,400.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 4,100.00 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: ไม่มีข้อมูล
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ผสม
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: ลงทุน
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 25 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: ไม่มีข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: ไม่มีข้อมูล
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: ไม่มีข้อมูล


ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
  ชั้น 5-7 อาคารธนชาตปาร์คเพลส เลขที่ 231 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398 Website:http://www.thanachartfund.com
ผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
นายทะเบียนกองทุน : ธนชาต จำกัด, บลจ. ชั้น 5-7 อาคารธนชาตปาร์คเพลส เลขที่ 231 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บล. ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2680-1111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ชั้น 9 โซน C
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ 0-2544-3831 โทรสาร 0-2937-7749


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งแบบแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนและอัตโนมัติ
  (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร จะต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่ รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารด้วย
(3) ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป
16.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตและผู้สั่งซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป
16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
16.2.3.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ
16.2.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และภายในกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้
1. เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน
1.1 ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" และ บริษัทจัดการ ได้อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น (ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ "thanachartfund online - กองทุนรวม" สามารถสมัครได้ที่หน้า homepage ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ)
1.2 ในการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ให้ครบถ้วน โดยรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทำผ่าน "thanachartfund online - กองทุนรวม" โดยใช้ login name และ password ของผู้ใช้บริการแล้ว จะถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วยตนเอง
1.3 ผู้ใช้บริการที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภายหลังเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ จะถือว่าการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น มีผลในวันทำการรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป โดย บริษัทจัดการ จะใช้เวลาของระบบเป็นเกณฑ์ในการรับรายการดังกล่าว
1.4 ในการทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้ บริษัทจัดการ จะถือหลักฐานในการทำรายการตามที่ปรากฏ ในระบบรับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำรายการที่สมบูรณ์ โดยใบยืนยันการทำรายการที่สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้บริการ เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้นและไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
1.5 ในกรณีที่เกิดเหตุข้อผิดพลาดในการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1.6 บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
16.2.3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง
16.2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือ น้อยกว่า 100 หน่วย (เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นควรเป็นอย่างอื่น) หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนในคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดย บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
(ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
(ค) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น ผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
(6) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(7) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันข้อมูล และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(8) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น
(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้า 15 วัน ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ ”การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฎในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี)
(4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

ทุกวันทำการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 .


อนึ่ง บริษัทจัดการได้ประกาศขยายเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: 100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100.00 หน่วย
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มีข้อมูล


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคาขาย และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคาขาย และยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง หรือการกำหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืน และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่ได้แปลงสภาพจากกองทุนรวมออมสินอำนวยทรัพย์ โดยปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 16:30 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2543
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ในอัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุน ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : -
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตลอดไป โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า 10 บาทเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ภายหลังจากที่เป็นกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(ข) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
(1.3) เพิ่มค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(1.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลาหนึ่งปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย
(2.1) ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ธันวาคม 2015
  หุ้น (รหัส 101-102) 94.82%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 2.35%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.00%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 0.21%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 2.61%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 35.88 ล้านบาท


สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน ธันวาคม 2015
1. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) 7.70%
2. THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED (TOP) 4.49%
3. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 4.12%
4. BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED (BEAUTY) 4.09%
5. BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED (BECL) 4.07%
6. STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED (SPRC) 4.02%
7. MUANGTHAI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED (MTLS) 3.97%
8. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) 3.92%
9. THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED (BCP) 3.78%
10. LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED (LH) 3.53%


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นผสม
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 1. Interest Risk / Market Risk
 2. Credit Risk / Default Risk
 3. Purchasing Power Risk
 4. Reinvestment Risk
 5. Rollover Risk
 6. Call Risk
 7. Prepayment Risk
 8. Liquidity Risk
 9. Event Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes