ความเป็นมา
กองทุนรวมคืออะไร?
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมประเภทพิเศษ
หนังสือชี้ชวนคืออะไร?
ตราสารที่ลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ความเสี่ยงคืออะไร?
ภาษีเกี่ยวกับตราสารทุน
ภาษีเกี่ยวกับตราสารหนี้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
ภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวม
การคำนวณราคาและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
beautifull
 
  ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation – IFC ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก และได้มีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ด้วยขนาดกองทุน 100 ล้านบาทและมีอายุโครงการ 10 ปี

ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุนและตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มอีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เป็น 8 บริษัท มีผลให้ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย

ปลายปี พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ซึ่งมีกลุ่มผู้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม ( ไม่นับรวมผู้จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ) โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มที่สามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้เพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งแล้วก่อนหน้านี้เป็น 14 บริษัท

ปัจจุบัน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 15 บริษัท คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2686-6100 โทรสาร 0-2679-1820
http://www.ktam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซน A, 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2693-2320
http://www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 252/38-41 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 0-2673-3999 โทรสาร 0-2693-2320
http://www.kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
เลขที่ 252/122 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวน์เวอร์ บี ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2305 9800 โทรสาร 0-2693-2320
http://www.phatraasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด
เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2686-9595, 0-2686-9500 โทรสาร 0-2693-2320
http://www.cimb-principal.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2636-1800 #1725 โทรสาร 0-2636-1820
http://www.tmbam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16 – 17 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2633-6000 #4 โทรสาร 0-2633-7310
http://www.tiscoasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2949-1500 โทรสาร 0-2263-4044
http://www.scbam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2126-8300 โทรสาร 0-2263-0394 , 0-2263-0811-4
http://www.thanachartfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 2601 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995 – 6
http://www.bblam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2246-7650 โทรสาร 0-2679-5995 – 6
http://www.manulife-asset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 23A, 25 2601 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 0-2786-2000 โทรสาร 0-2679-5995 – 6
http://www.uobamth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ( สยามดิสคัฟเวอรี่ ) ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8850 – 1
http://www.one-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
เลขที่ 90/42 – 43 อาคารสารธรธานี 1 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2352-3333 โทรสาร 0-2636-6482
http://www.aberdeen-asset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 193 – 195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30 – 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2649-2000 โทรสาร 0-2661-9100 , 0-2661-9111
http://www.mfcfund.com

 
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes