ความเป็นมา
กองทุนรวมคืออะไร?
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมประเภทพิเศษ
หนังสือชี้ชวนคืออะไร?
ตราสารที่ลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ความเสี่ยงคืออะไร?
ภาษีเกี่ยวกับตราสารทุน
ภาษีเกี่ยวกับตราสารหนี้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
ภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวม
การคำนวณราคาและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
beautifull
 
  ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation – IFC ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก และได้มีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ "โครงการกองทุนสินภิญโญ" ด้วยขนาดกองทุน 100 ล้านบาทและมีอายุโครงการ 10 ปี

ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุนและตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มอีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เป็น 8 บริษัท มีผลให้ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย

ปลายปี พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ซึ่งมีกลุ่มผู้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม ( ไม่นับรวมผู้จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ) โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มที่สามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้เพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งแล้วก่อนหน้านี้เป็น 14 บริษัท

ปัจจุบัน มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท (ข้อมูล ณ 20 ม.ค.59) คือ (คลิก update ข้อมูลล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม)

บมจ. บลจ. กรุงไทย
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2686-6100 โทรสาร. 0-2670-0430

บลจ. กรุงศรี จำกัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-5757 โทรสาร. 0-2263-0199

บลจ. กสิกรไทย จำกัด
ชั้น 6 อาคารธนาคารกสิกรไทย พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-673-3999 โทรสาร. 02-673-3900

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ชั้น 16 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย 44 หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2686-9500 โทรสาร. 0-2657-3167

บลจ. โซลาริส จำกัด
ลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 287 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2624-6320 โทรสาร. 0-2624-6320

บลจ. ทหารไทย จำกัด
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 990 พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2636-1800 โทรสาร. 0-2636-1820

บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ชั้น 9 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/16-17 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2633-7777 โทรสาร. 0-2633-7300

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2949-1500 โทรสาร. 0-2949-1501

บลจ. ธนชาต จำกัด
อาคารเอสซีไอ ไลฟ์ ชั้น 5-7 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2126-8300 โทรสาร. 0-2126-8398

บลจ. บัวหลวง จำกัด
ชั้น 7 , ชั้น 21 , ชั้น 26 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 679-6400 โทรสาร. 679-5995-6

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2800 โทรสาร. 0-2359-1258

บลจ. ฟิลลิป จำกัด
ชั้น 22 อาคารวรวัฒน์ 849 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-3033 โทรสาร. 0-2268-0959

บลจ. ภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์เอ 252/25 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2305-9800 โทรสาร. -

บลจ. แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 25 999/9 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2264-5111 โทรสาร. 0-2264-5112

บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ชั้น 25 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 942/170-171 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-660-6677 โทรสาร. 02-660-6678

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
364/30 ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2246-7650 โทรสาร. 0-2248-5391

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 173/27-30, 32-33 สาทรใต้ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2786-2000 โทรสาร. 0-2786-2380-99

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร 11 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-286-3484 โทรสาร. 02-286-3585

บลจ. วรรณ จำกัด
อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-8888 โทรสาร. 0-2659-8860-1

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 179 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2352-3333 โทรสาร. 0-2352-3339

บมจ. เอ็มเอฟซี
G , 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ 199 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-2000 โทรสาร. 0-2649-2100 , 0-2649-2111

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2672-1000 โทรสาร. 0-2286-4472

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes