ความเป็นมา
กองทุนรวมคืออะไร?
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมประเภทพิเศษ
หนังสือชี้ชวนคืออะไร?
ตราสารที่ลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ความเสี่ยงคืออะไร?
ภาษีเกี่ยวกับตราสารทุน
ภาษีเกี่ยวกับตราสารหนี้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
ภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวม
การคำนวณราคาและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
beautifull
 
  ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation – IFC ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก และได้มีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ด้วยขนาดกองทุน 100 ล้านบาทและมีอายุโครงการ 10 ปี

ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุนและตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มอีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เป็น 8 บริษัท มีผลให้ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย

ปลายปี พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ซึ่งมีกลุ่มผู้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม ( ไม่นับรวมผู้จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ) โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มที่สามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้เพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งแล้วก่อนหน้านี้เป็น 14 บริษัท

ปัจจุบัน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820
http://www.ktam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 252/38-41 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2673-3999 โทรสาร 0-2693-2320
http://www.kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1820
http://www.tmbam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16 – 17 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7310
http://www.tiscoasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2626-2222 โทรสาร 0-2263-4044
http://www.scbam.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2263-0800 โทรสาร 0-2263-0394 , 0-2263-0811-4
http://www.thanachartfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
เลขที่ 942/135 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม4 แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2624-8555 โทรสาร 0-2624-8595
http://www.sci-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
เลขที่ 44 ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167
http://www.btam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
เลขที่ 48/21, 48/24 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2352-4000 โทรสาร 0-2352-4098-9
http://www.finansa-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 179/6-10 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2679-5577,0-2679-5588 โทรสาร 0-2679-5571-5
http://www.uobam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3388
http://www.aberdeen-asset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2657-5757 โทรสาร 0-2263-0199
http://www.ayfunds.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
http://www.mfcfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4472
http://www.assetfund.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341
http://www.manulife-asset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี ( ประเทศไทย ) จำกัด
เลขที่ 130 – 132 อาคาสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น จี และ อาคาสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2688-7777 โทรสาร 0-2688-7700
http://www.ingfunds.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000
โทร 0-2624-6300 โทรสาร 0-2624-6330
http://www.seamicoasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 2601 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-6400 โทรสาร 0-2679-5995 – 6
http://www.bblam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2257-0555 โทรสาร 0-2257-0360
http://www.primavest.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040
http://www.phillipasset.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ( สยามดิสคัฟเวอรี่ ) ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860 – 1
http://www.one-asset.com

 
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes